topL topR
logo  

 
11
Наукові відділи
Paton

Відділ інформаційних технологій цифрової трансформації економіки. (Категорія Б). Керівник к.е.н. Л.І. Бажан.
Наукові напрямки відділу:

 • створення інформаційного і математичного забезпечення для вирішення  великих економіко-соціальних макромоделей країн та регіонів;
 • створення моделей і інформаційних технологій систем спеціального призначення, в т.ч. моделі та системи функціонування різноманітних видів транспорту; 
 • створення і розробка систем організації банків даних, експертних систем і баз знань.
Тематична група: "Тематична група «Кіберфізичні системи в управлінні»Керівник к.ф.-м.н. В.Ю. Мейтус
Наукові напрямки:
 • розробка теорії створення віртуальних систем на прикладі  виробничих та виробничо-технологічних комплексів;
 • розробка математичних моделей та методів функціонування віртуальних систем різноманітної функціональної спрямованості;  
 • створення інформаційних засобів та технологій підтримки процесів діяльності віртуальних підприємства та їх систем, які базуються на стратегії інтелектуальності.

Відділ діалогових та навчальних систем. (Категорія А). Керівник д.т.н. Алла Федорівна Манако.
Наукові напрямки відділу:

 • створення та впровадження комп’ютерної технології навчання та засобів інтелектуалізації діалогу.

Відділ інтелектуальних автоматичних систем. (Категорія A). Керівник к.ф.-м.н. Л.С. Житецький
Наукові напрямки відділу:

 • розвиток теорії організації і динаміки систем передачі та обробки даних, а також розробка, створення і впровадження автоматизованих систем передачі та обробки даних у народному господарстві і наукових дослідженнях.

Тематична група: "Процеси керування рухомими об'єктами". Керівник д.т.н. Д.В. Лебедєв.
Наукові напрямки:

 • проведення теоретичних та прикладних досліджень стосовно процесів керування перспективними рухомими об'єктами;
 • розробка інформаційних технологій обробки даних в системах керування;
 • розробка математичного та інформаційного забезпечення при вирішенні прикладних задач керування;
 • впровадження розробок лабораторії у зацікавлені організації та установи.

Тематична група: "Інформаційні технології та системи оброблення сигналів складної форми". Керівник д.т.н. Л.С. Файнзільберг.
Наукові напрямки:

 • фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на видобування локалізованої діагностичної інформації з сигналів різного фізичного походження;
 • інтелектуальні інформаційні технології комп’ютерного оброблення сигналів складної форми;
 • розвиток та впровадження інноваційного методу «фазаграфія» для аналізу та інтерпретації фізіологічних сигналів у фазовому просторі.

Відділ цифрових систем екологічного моніторингу. (Категорія Б). Керівник д.т.н І.В. Суровцев.
Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні дослідження в галузі загальної теорії моделювання та застосування результатів досліджень в створенні інтелектуальних інформаційних технологій;
 • фундаментальні дослідження в теорії виявлення закономірностей та застосування результатів досліджень для створення промислових технологій ресурсозбереження і соціально-економічних процесів;
 • розробка та впровадження засобів моделювання в прикладних комп'ютеризованих системах та комплексах різного рівня і призначення.

Відділ розпізнавання образів. (Категорія А). Керівник к.т.н. В.В. Мацелло.
Наукові напрямки відділу:

 • теоретичні дослідження з  розпізнавання образів, розробка  і  створення інтелектуальних інформаційних технологій розпізнавання  і обробки  зображень.

Відділ розпізнавання та синтезу звукових образів. (Категорія Б). Керівник відділу к.т.н. М.М. Сажок.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка теорії та методів аналізу, розпізнавання, інтерпретації, синтезу та відновлення звукових сигналів;
 • розробка принципів створення засобів усного діалогу людини та ЕОМ;
 • створення та впровадження систем  розпізнавання, інтерпретації та синтезу  звукових  образів, систем усного діалогу, а також проблемно-орієнтованих комплексів на їх основі;
 • координація досліджень з розпізнавання та синтезу звукових образів.

Відділ медичних інформаційних технологій. (Категорія А). Керівник д.м.н. О.С. Коваленко.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка теорії медичних  інформаційних систем;
 • математичне моделювання фізіологічних систем людини;
 • вивчення адаптивних реакцій організму на вплив  природничих факторів зовнішнього середовища;
 • розробка проблемно-орієнтованих інформаційних технологій та їх апробація.

Відділ біоелектричного керування та медичної кибернетики. (Категорія А). Керівник к.б.н. М.І. Вовк.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка загальної теорії синтезу біотехнічних систем керування рухом;
 • розробка технологічних основ побудови медичних баз знань; 
 • створення та впровадження програмно-апаратних комплексів навчання рухам і консультативних експертних систем у неврології.

Відділ нейромережевих  технологій  обробки інформації. (Категорія А). Керівник к.т.н. О.Д. Гольцев.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка теоретико-методологічних основ інтелектуалізації  нейросіткових інформаційних технологій;
 • розробка  методів та засобів практичного використання нейросіткових інформаційних технологій в задачах розпізнавання образів та прийняття рішень;
 • розробка та впровадження інтелектуальних систем обробки інформації із застосуванням нейросіткових інформаційних технологій.

Відділ математияних i технічних методів в біології та медицині.(Категорія Б). Керівник д.м.н. В.М. Бєлов.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка теоретико-алгоритмічних методів дослідження принципів та закономірностей функціонування біологічних та медичних систем різного рівня ієрархії;
 • дослідження роботи людини оператора в системах управління.

Тематична група:«Нові інформаційні технології в охороні здоров’я та валеології».

Відділ системних інформаційних технологій. (Категорія А). Науковий керівник к.т.н. О.О. Родіонов.
Наукові напрямки відділу:

 • дослідження в галузі теорії системних інформаційних технологій та інтегрованих автоматизованих систем;
 • розробка теоретико-методологічних основ інтелектуалізації системних інформаційних технологій;
 • розробка моделей, методів та засобів комп’ютерної технології вироблення та прийняття рішень для інформаційно-аналітичних систем різного рівня та призначення;
 • розробка та впровадження засобів системної інтеграції та інтелектуалізації об’єктно орієнтованих інформаційних технологій.

Тематична група:«Технології інтелектуального керування автономними робототехнічними системами». Керівник О.М. Сухоручкіна.
Наукові напрямки:

 • комп'ютерне моделювання інформаційних процесів інтелектуального управління автономними мобільними роботами;
 • розробка програмних компонентів інтелектуальних систем управління мобільних роботів;
 • розробка інформаційних технологій інтелектуального управління автономними мобільними роботами.

Відділ інтелектуальних інформаційних технологій. (Категорія А). Керівник д.ф.-м.н. А.В. Анісімов.
Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні дослідження  в галузі загальної теорії інтелектуалізації інформаційних технологій;
 • теоретичні та прикладні дослідження в галузі паралельного програмування та віртуальних програмних середовищ;  
 • створення методів, моделей та програмно-технічних засобів захисту інформації  в  комп’ютерних системах та мережах; 
 • розробка програмних засобів для вирішення практичних задач  інтелектуалізації інформаційних технологій;  
 • створення моделей та пристроїв, які покращують якості людино-машинних та робототехнічних систем. 

Тематична група:«Сервісне та снстемно-технічне обслуговування та забезпечення діяльності Фізико-математяичної школи».

Відділ комплексних досліджень інформаційних технологій. (Категорія А). Керівник д.т.н. Н.К. Тимофієва.
Наукові напрямки відділу:

 • комплексні дослідження  інформаційних технологій;
 • методи та засоби оптимізації, моделювання інформаційних технологій; 
 • методи розробки проблемно-орієнтованих та спеціальних інформаційних технологій;  
 • створення інструментальних засобів проектування інтелектуальних інформаційних технологій;  
 • впровадження в практику результатів дослідження.  

Тематична група:«Стандартизація у сфері інформаційних технологій». Керівник В.М. Орлова

Відділ інтелектуального управління. (Категорія А). Керівник к.т.н. Ю.М. Шепетуха.
Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні та прикладні дослідження в галузі розробки інтелектуальних технологій управління складними ергатичними системами в умовах конфліктів та невизначеності,  зокрема:
  • розробка теоретичних засад і концептуальних положень по організації та синтезу управління ергатичними системами;
  • розробка теорії ігор і пошуку рішень в антогоністичних умовах;
  • розробка методів пошуку цілісних рішень, які узгоджені  з діяльністю людини-оператора по управлінню;
  • розробка методів розв’язку логічних рівнянь з великою кількістю змінних параметрів;
  • розробка закономірностей організації графічних інтерфейсов для управління  рухомими об’єктами в умовах конфліктів і невизначеності;
  • розробка концептуальних основ створення інтегрованих багатомашинних комплексів управління рухомими об’єктами.

Відділ інформаційних технологій індуктивного моделювання. (Категорія А). Керівник д.т.н. В.С. Степашко.
Наукові напрямки відділу:

 • проведення теоретичних та прикладних досліджень у галузі моделювання складних процесів і систем за експериментальними даними в умовах невизначеності;
 • розробка теорії та методів структурного аналізу і синтезу багатозв’язкових динамічних систем; 
 • розробка відповідного математичного забезпечення та інформаційних технологій для інтерактивних програмних систем розв’язання прикладних задач; 
 • координація досліджень з проблем моделювання в умовах невизначеності.
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR