ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Міжнародного науково-навчального центру

інформаційних технологій та систем

НАН  України та МОН України

 

член-кор.  НАН України _______________В.І. Гриценко

“____” ____________  2021р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Міжнародного науково-навчального центру

інформаційних технологій та систем

НАН України та МОН України

1.       Вчена рада Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України  та МОН України (далі — Вчена рада) є колегіальним органом управління найважливішими напрямками діяльності та розвитку Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України  та МОН України (далі - Міжнародного Центру). Вчена рада визначає науково-технічну політику діяльності Міжнародного Центру.

2.       Кількісний склад членів Вченої ради Міжнародного Центру становить 32 осіб. Не менш як три чверті складу Вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора Міжнародного Центру.

3.       Структура та персональний склад Вченої ради Міжнародного Центру затверджуються Бюро відділення інформатики HAH України. Часткові зміни в складі Вченої ради Міжнародного Центру затверджує Бюро відділення інформатики HAH України за поданням директора Міжнародного Центру.

4.       Директор Міжнародного Центру, його заступник з наукової роботи i вчений секретар Міжнародного Центру е членами Вченої ради Міжнародного Центру за посадою.

5.       Голова, його заступники та вчений секретар Вченої ради Міжнародного Центру обираються таємним голосуванням з числа її членів на засіданні Вченої ради.

6.       До складу Вченої ради Міжнародного Центру входять всі члени Національної академії наук України (академіки та член-кореспонденти Національної академії наук Украйни), які працюють в Міжнародному Центрі. До Вченої ради можуть бути обрані  провідні вчені та спеціалісти, які не працюють у Міжнародному Центрі.

7.       До складу Вченої ради Міжнародного Центру також входять голова ради молодих вчених Міжнародного Центру та представник профспілки Міжнародного Центру.

8.       До виключної компетенції Вченої ради належить:

·          стратегія розвитку Міжнародного Центру  та перспективного розвитку наукової та науково-технічної діяльності;

·          державні науково-технічні програми, програми фундаментальних та прикладних досліджень, зведений тематичний план наукових досліджень та розробок Міжнародного Центру, плани впровадження наукових результатів та інноваційних технологій;

·          перспективні   наукові розробки, робота з інженерними та науково-технічними кадрами, учбова діяльність, міжнародна діяльність, видавнича діяльність, програми науково-технічного співробітництва, удосконалення діяльності Міжнародного Центру, звітна діяльність Міжнародного Центру  та його підрозділів.

Рішення, прийняті Вченою радою в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання.

9.       Вчена рада розглядає, погоджує та контролює:

·          плани упорядкування діяльності наукових, науково-організаційних та допоміжних підрозділів;

·          плани упорядкування кадрового складу наукових та інженерно-технічних підрозділів, збалансованість складу, плани підготовки наукових кадрів (аспірантура, атестація, конкурси, вибори, присвоєння наукових звань, висунення на здобуття премій та інших відзнак);

·          плани міжнародної діяльності та наукових програм науково-технічного співробітництва, видавничої та учбової діяльності;

·          збалансовані плани фінансового забезпечення розвитку та використання матеріально-технічної бази Міжнародного Центру  для виконання комплексу наукових досліджень;

·          заходи по удосконаленню управління діяльністю Міжнародного Центру, річного звіту про діяльність Міжнародного Центру  та річних і поточних зведених кошторисів Міжнародного Центру.

10.   Вчена рада затверджує:

·        зведений тематичний план, плани впроваджень наукових результатів та інноваційних технологій, теми дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

·        результати атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

·        результати конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

·        звіти керівників наукових відділів про результати виконання науково-дослідних робіт, в тому числі для включення у річний звіт Міжнародного Центру;

·        річні звіти про діяльність Міжнародного Центру, річні та поточні фінансові  плани (кошториси) Міжнародного Центру.

11.   Вчена рада проводить обговорення актуальних проблем розвитку науки, заслуховує наукові доповіді.

12.   Вчена рада Міжнародного Центру має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій, медалей та інших питань, де обов'язкова присутність двох третин складу Вченої ради.

Рішення Вченої ради Міжнародного Центру вважаються прийнятими якщо за них проголосувало понад 50% присутніх членів Вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням Вченої ради) голосуванням.

Погоджено на засіданні Вченої ради

Міжнародного науково-навчального центру

 інформаційних технологій та систем

НАН та МОН України

                                                                      (Протокол №10 від  05.10.2021 р.)

 Вчений секретар к.т.н. ____________ О.О. Родіонов