topL topR
logo  

 
Вчена Рада Міжнародного Центру
Rada

Вчена Рада Міжнародного Центру затверджена постановою Бюро Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації Національної академії наук України від 10.07.1997 р. (протокол №1).

Голова Вченої Ради – чл.-кор. НАНУ, професор В.І. Гриценко.
Заступник голови - к.т.н. К.М. Синиця.
Вчений секретар  - к.т.н.  О.О. Родіонов.
Члени Вченої Ради: чл.-кор.НАН України, д.ф.-м..н. А.В. Анісімов, к.е.н. Л.І. Бажан, д.м.н. проф. В.М. Бєлов , к.б.н. М.І. Вовк, к.т.н. О.Д. Гольцев, д.б.н. І.Й. Єрмакова, к.т.н. Л.С. Житецький, д.м.н. О.С. Коваленко, д.б.н. Л.М. Козак, к.т.н. С.П. Кудрявцева, д.т.н. Д.В. Лебедєв, д.т.н. А.Ф. Манако, к.т.н. В.В. Мацелло, д.т.н. Д.А. Рачковський , д.т.н. В.С. Степашко, д.т.н. І.В. Суровцев, д.т.н. Л.С. Файнзільберг, к.т.н. Ю.М. Шепетуха, д.ф.-м.н. М.І. Шлезінгер, голова Ради молодих учених О.Є. Волков, голова профкому І.М. Яковенко.

Комплексний план роботи Вченої Ради на 2021 рік

Проблемні наукові доповіді

 1. Питання створення і застосування мовленнєвих корпусів (липень, В.В.Пилипенко).
 2. Інтелектуальне управління в робототехніці (вересень, О.М. Сухоручкіна ).

Наукова  та науково-організаційна  діяльність

 1. Про наукову та науково-організаційну діяльність Центру у 202- році (січень, О.О. Родіонов).
 2. Про затвердження Плану роботи Вченої ради на 2021 рік (січень, О.О. Родіонов).
 3. Про затвердження робочих планів наукових відділів (січень, О.О. Родіонов).
 4. Про затвердження тематичного плану Міжнародного Центру(січень, О.О. Родіонов).
 5. Про діяльність спеціалізованих вчених рад Центру по захисту докторських та кандидатських дисертацій співробітниками Центру в галузі технічних, біологічних, медичних та економічних наук за 2020 рік (січень, О.П. Лагода).
 6. Про стратегію наукових відділів (за графіком, керівники відділів).
 7. Про методологічні основи фізико-математичних шкіл Міжнародного Центру (квітень, К.М. Синиця).
 8. Про навчальну діяльність Міжнародного Центру: магістри, підвищення кваліфікації (квітень, К.М. Синиця).
 9. Інноваційні заходи щодо ефективного використання інтелектуальної власності (квітень, І.В.Гаскевич).
 10. Про заходи щодо ефективної підготовки експертизи діяльності Міжнародного Центру за поточний період (травень, О.О. Родіонов).
 11. Про підсумки діяльності наукових відділів Центру за 1 півріччя 2021 року (липень, керівники відділів).
 12. Про розвиток матеріально-технічної бази Міжнародного Центру (липень, В.І. Гриценко).
 13. Міжнародна діяльність Міжнародного Центру(листопад, К.М. Синиця).
 14. Про  завершення науково-дослідних  робіт:
  • Розробка методів та моделей стійкого розвитку динамічних соціально-економічних систем В.Ф.100.16 (І полов. жовтня, Л.І.Бажан)
  • Розробка теоретичних засад безперервного навчання В.Ф. 105.10(І полов. жовтня, А.Ф.Манако).
  • Розробити мобільні інтелектуальні інформаційні технологій цифрової медицини Ф.Ц. 135.25 (ІI полов. жовтня, О.С.Коваленко).
  • Розроблення моделей та методів, інтелектуальних інформаційних технологій цифрової медицини для оцінювання якості надання медичної допомоги В.Ф. 135.27(ІI полов. жовтня, О.С.Коваленко).
  • Розроблення інтелектуальних інформаційних технологій цифрової медицини для профілактики, діагностики та реабілітації соціально значимих захворювань П.К.135.28 (І полов. листопада, В.І.Гриценко, Козак Л.М.).
  • Розробка інтелектуальної інформаційної технології динамічного моніторингу стану транспортної інфрастуктури ДЛ 185.17(І полов. листопада, Р.С.Одарченко).
  • Розробка мультисенсорної системи для виявлення та супроводження малошвидкісних та малорозмірних цілей наземною автономною роботизованою платформою (І полов. листопада, В.І.Гриценко).
  • Розробка інформаційної технології для оцінки стану та психологічної реабілітації людини з посттравматичним синдромом В.П. 150.08 (ІI полов. листопада, В.М.Бєлов).
  • Створення інтелектуальних інформаційних технологій на базі методів і засобів образного мислення Ф.Ц. 170.25 (2 пол. листопада, В.І.Гриценко).
  • Розроблення інтелектуальних інформаційних технологій для аналізу та структурування даних в прикладних системах штучного інтелекту П.К. 170.29 (2 пол. листопада, В.І.Гриценко).
  • Розроблення методів і алгоритмів підвищення точності координатної прив’язки космічних знімків за орбітальними даними В.Ф. 180.09 (I пол. грудня, Д.В.Лебедєв).
  • Розроблення інформаційної технології інтелектуального управління конфліктними ситуаціями динамічних об’єктів у реальному часі Ф.Ц. 185.11 (I пол. грудня, Ю.М.Шепетуха).
  • Розроблення та дослідження ефективних інструментальних засобів індуктивного моделювання для розв’язання задач обчислювального інтелекту В.Ф. 195.17 (I пол. грудня, В.С.Степашко).
  • Розробка методів та засобів інтелектуального моделювання складних процесів у системах цифрової економіки Ф.Ц. 195.18 (II пол. грудня, В.С.Степашко).

Науково-нормативна правова база. Заходи, що випливають із Законів України по проблемах наукової і навчальної діяльності

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII (вересень,В.І. Гриценко).
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01липня 2014 р. № 1556-VII та проекти змін до нього. Постанова Кабінету Міністрів України від 30грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (вересень, К.М. Синиця).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних (наукових) установах» (вересень, О.О. Родіонов).

Інформаційні повідомлення

а) Наукові доповіді  та повідомлення

 1. Фундаментальні основи науково-дослідних відділів Центру: № 105, № 115, № 130, № 135 (доповіді) (за графіком, зав. відділами ).

б) Науково-організаційні повідомлення

 1. Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України (затверджено постановою від 15.03.2017р. № 75 зі змінами внесеними постановою від 11.07.2018р. № 241) ) ( березень,(семінар).
 2. Про підсумки виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук (вересень, завідувачі науковими відділами).
 3. Про хід виконання важливих постанов (щоквартільно, О.О. Родіонов).
 4. Про Дні науки ( березень, К.М. Синиця).
 5. Інформаційне забезпечення НДР Центру, участь у вітчизняних та зарубіжних виставках (на протязі року, Ю.М. Волков, А.І. Полякова).

Основні рекомендації відділам

 1. Про виконання Програми діяльності підрозділів Центру у 2019 р (липень, керівники відділів).
 2. Про участь вчених Центру у навчальній діяльності ( на протязі року, К.М. Синиця, робоча комісія).
 3. Про заходи по  омолодженню кадрів (на протязі року, керівники відділів).
 4. Інформаційно-аналітичні і комплексні показники діяльності відділів у 2019 році (на протязі року, О.О. Родіонов, керівники відділів).

Рекомендації науково-організаційним, адміністративно-господарським та інженерно-технічним підрозділам Міжнародного Центру

 • Розробка зведеного плану наукових досліджень і розробок Центру. Своєчасне робоче планування НДР та учбової діяльності (І квартал, І.Б. Біліловець).
 • Здійснення контролю за ходом виконання НДР. Контроль здачі завершенних НДР, планів впровадження. Здійснення контролю за плануванням навчальної діяльності (на протязі року, І.Б. Біліловець).
 • Здійснення контролю за ходом виконання  показників інтелектуальної власності (на протязі року, І.В. Гаскевич).
 • Проведення тендерів та удосконалення роботи Тендерного комітету (І квартал, Тендерний комітет).
 • Про участь Центру у реалізації Крупних програм ЮНЕСКО: Освіта, інформація і комунікація (І квартал, С.П.Кудрявцева).
 • Розробка та контроль:
  • підготовки рукописів і видання наукових праць, учбових посібників та підручників (у встановлені терміни, О.О. Родіонов);
  • організації конференцій, семінарів, симпозіумів (за планом, А.І. Полякова);
  • планів міжнародного співробітництва, виконання контрактів і завдань міжнародних програм (за затвердженими планами,  К.М. Синиця).
 • Підвищення кваліфікації співробітників апарату та служб Міжнародного Центру.( на протязі року, О.О. Родіонов).
 • Організаційне забезпечення заходів адміністративно-господарської та інженерно-технічної служб по капітальному ремонту і обладнанню будинків, споруд і комунікаційних мереж (на протязі року, О.О. Родіонов, О.Ф. Баженова, Л.Д. Богатюк).
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR