Наукові відділи в Міжнародному Науково-Навчальному Центрі (МННЦ) мають велику цінність і перспективи для наукового розвитку.

 1. Міждисциплінарні дослідження: Наукові відділи МННЦ сприяють співпраці та обміну ідеями між різними науковими галузями. Це сприяє створенню нових концепцій і розширенню границь знання.

 2. Інноваційні технології: Відділи МННЦ зосереджені на розробці і впровадженні новітніх технологій. Це може включати розробку нових матеріалів, методів аналізу, медичних препаратів, а також застосування штучного інтелекту та машинного навчання.

 3. Розв’язання глобальних проблем: Багато відділів МННЦ спрямовані на дослідження проблем, які стоять перед світовим суспільством, такі як зміна клімату, енергетичні виклики, біологічна різноманітність та інші. Вони розробляють стратегії та рекомендації для їх вирішення.

 4. Навчання та освіта: Наукові відділи МННЦ відіграють важливу роль у навчанні молодих науковців та студентів. Вони створюють сприятливу дослідницьку атмосферу, де студенти можуть розвивати свої наукові навички та долучатися до активних дослідницьких проектів.

 5. Міжнародний співробітництво: МННЦ залучає науковців з різних країн і створює міжнародні команди дослідників. Це сприяє обміну знаннями та ідеями, підвищенню якості досліджень та розширенню міжнародних наукових зв’язків.

Усі ці аспекти наукових відділів МННЦ створюють перспективи для розвитку науки, вирішення складних проблем та прогресу в різних галузях. Це сприяє створенню інноваційного середовища, де наукові відкриття здатні змінювати світ та покращувати якість життя людей.

Бажан Л.І.

к.е.н.

Керівник відділу інформаційних технологій цифрової трансформації економіки. (Категорія Б). 

Відділ інформаційних технологій цифрової трансформації економіки.

Наукові напрямки відділу:

 • створення інформаційного і математичного забезпечення для вирішення  великих економіко-соціальних макромоделей країн та регіонів;
 • створення моделей і інформаційних технологій систем спеціального призначення, в т.ч. моделі та системи функціонування різноманітних видів транспорту; 
 • створення і розробка систем організації банків даних, експертних систем і баз знань.

Манако А.Ф. 

д.т.н.

Керівник відділу діалогових та навчальних систем. (Категорія А).

Відділ діалогових та навчальних систем.

Наукові напрямки відділу:

 • створення та впровадження комп’ютерної технології навчання та засобів інтелектуалізації діалогу.

Житецький Л.С.

к.ф.-м.н.

Керівник відділу інтелектуальних автоматичних систем. (Категорія А).

Відділ інтелектуальних автоматичних систем.

Наукові напрямки відділу:

 • розвиток теорії організації і динаміки систем передачі та обробки даних, а також розробка, створення і впровадження автоматизованих систем передачі та обробки даних у народному господарстві і наукових дослідженнях.

Суровцев І.В.

д.т.н

Керівник відділу  цифрових систем екологічного моніторингу. (Категорія Б).

Відділ цифрових систем екологічного моніторингу.

Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні дослідження в галузі загальної теорії моделювання та застосування результатів досліджень в створенні інтелектуальних інформаційних технологій;
 • фундаментальні дослідження в теорії виявлення закономірностей та застосування результатів досліджень для створення промислових технологій ресурсозбереження і соціально-економічних процесів;
 • розробка та впровадження засобів моделювання в прикладних комп’ютеризованих системах та комплексах різного рівня і призначення.

Мацелло В.В.

к.т.н.

Керівник відділу розпізнавання образів. (Категорія А).

Відділ розпізнавання образів.

Наукові напрямки відділу:

 • теоретичні дослідження з  розпізнавання образів, розробка  і  створення інтелектуальних інформаційних технологій розпізнавання  і обробки  зображень.

Сажок М.М.

к.т.н.

Керівник відділу розпізнавання та синтезу звукових образів. (Категорія Б).

Відділ розпізнавання та синтезу звукових образів.

Наукові напрямки відділу:

 • розробка теорії та методів аналізу, розпізнавання, інтерпретації, синтезу та відновлення звукових сигналів;
 • розробка принципів створення засобів усного діалогу людини та ЕОМ;
 • створення та впровадження систем  розпізнавання, інтерпретації та синтезу  звукових  образів, систем усного діалогу, а також проблемно-орієнтованих комплексів на їх основі;
 • координація досліджень з розпізнавання та синтезу звукових образів.

Коваленко О.С.

д.м.н.

Керівник відділу медичних інформаційних технологій. (Категорія А).

Відділ медичних інформаційних технологій.

Наукові напрямки відділу:

 • розробка теорії медичних  інформаційних систем;
 • математичне моделювання фізіологічних систем людини;
 • вивчення адаптивних реакцій організму на вплив  природничих факторів зовнішнього середовища;
 • розробка проблемно-орієнтованих інформаційних технологій та їх апробація.

Куцяк О.А.

к.т.н.

Керівник відділу біоелектричного керування та медичної кибернетики. (Категорія А).

Відділ біоелектричного керування та медичної кибернетики.

Наукові напрямки відділу:

 • розробка загальної теорії синтезу біотехнічних систем керування рухом;
 • розробка технологічних основ побудови медичних баз знань; 
 • створення та впровадження програмно-апаратних комплексів навчання рухам і консультативних експертних систем у неврології.

Гольцев О.Д.

к.т.н.

Керівник відділу нейромережевих  технологій  оброблення інформації. (Категорія А).

Відділ нейромережевих технологій оброблення інформації.

Наукові напрямки відділу:

 • розробка теоретико-методологічних основ інтелектуалізації  нейросіткових інформаційних технологій;
 • розробка  методів та засобів практичного використання нейросіткових інформаційних технологій в задачах розпізнавання образів та прийняття рішень;
 • розробка та впровадження інтелектуальних систем обробки інформації із застосуванням нейросіткових інформаційних технологій.

Бєлов В.М.

д.м.н.

Керівник відділу математияних i технічних методів в біології та медицині.(Категорія Б). 

Відділ математичних i технічних методів в біології та медицині.

Наукові напрямки відділу:

 • розробка теоретико-алгоритмічних методів дослідження принципів та закономірностей функціонування біологічних та медичних систем різного рівня ієрархії;
 • дослідження роботи людини оператора в системах управління.

Тематична група:«Нові інформаційні технології в охороні здоров’я та валеології».

Родіонов О.О.

к.т.н.

Науковий керівник відділу системних інформаційних технологій. (Категорія А).

Відділ системних інформаційних технологій.

Наукові напрямки відділу:

 • дослідження в галузі теорії системних інформаційних технологій та інтегрованих автоматизованих систем;
 • розробка теоретико-методологічних основ інтелектуалізації системних інформаційних технологій;
 • розробка моделей, методів та засобів комп’ютерної технології вироблення та прийняття рішень для інформаційно-аналітичних систем різного рівня та призначення;
 • розробка та впровадження засобів системної інтеграції та інтелектуалізації об’єктно орієнтованих інформаційних технологій.

Сухоручкіна О.М.

к.т.н.

Керівник групи «Технології інтелектуального керування автономними робототехнічними системами»

Тематична група:«Технології інтелектуального керування автономними робототехнічними системами».

Наукові напрямки:

 • комп’ютерне моделювання інформаційних процесів інтелектуального управління автономними мобільними роботами;
 • розробка програмних компонентів інтелектуальних систем управління мобільних роботів;
 • розробка інформаційних технологій інтелектуального управління автономними мобільними роботами.

Марченко О.О.

д.ф.-м.н.

Керівник відділу інтелектуалізації інформаційних технологій. (Категорія А).

Відділ інтелектуалізації інформаційних технологій.

Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні дослідження  в галузі загальної теорії інтелектуалізації інформаційних технологій;
 • теоретичні та прикладні дослідження в галузі паралельного програмування та віртуальних програмних середовищ;  
 • створення методів, моделей та програмно-технічних засобів захисту інформації  в  комп’ютерних системах та мережах; 
 • розробка програмних засобів для вирішення практичних задач  інтелектуалізації інформаційних технологій;  
 • створення моделей та пристроїв, які покращують якості людино-машинних та робототехнічних систем. 

Тематична група:«Сервісне та системно-технічне обслуговування та забезпечення діяльності Фізико-математичної школи».

Тимофієва Н.К.

д.т.н.

Керівник відділу комплексних досліджень інформаційних технологій. (Категорія А).

Відділ комплексних досліджень інформаційних технологій.

Наукові напрямки відділу:

 • комплексні дослідження  інформаційних технологій;
 • методи та засоби оптимізації, моделювання інформаційних технологій; 
 • методи розробки проблемно-орієнтованих та спеціальних інформаційних технологій;  
 • створення інструментальних засобів проектування інтелектуальних інформаційних технологій;  
 • впровадження в практику результатів дослідження.  

Бондар С.О.

Керівник відділу інтелектуального управління. (Категорія А).

Відділ інтелектуального управління.

Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні та прикладні дослідження в галузі розробки інтелектуальних технологій управління складними ергатичними системами в умовах конфліктів та невизначеності,  зокрема:
  • розробка теоретичних засад і концептуальних положень по організації та синтезу управління ергатичними системами;
  • розробка теорії ігор і пошуку рішень в антогоністичних умовах;
  • розробка методів пошуку цілісних рішень, які узгоджені  з діяльністю людини-оператора по управлінню;
  • розробка методів розв’язку логічних рівнянь з великою кількістю змінних параметрів;
  • розробка закономірностей організації графічних інтерфейсов для управління  рухомими об’єктами в умовах конфліктів і невизначеності;
  • розробка концептуальних основ створення інтегрованих багатомашинних комплексів управління рухомими об’єктами.

Степашко В.С.

д.т.н.

Керівник відділу інформаційних технологій індуктивного моделювання. (Категорія А).

Відділ інформаційних технологій індуктивного моделювання.

Наукові напрямки відділу:

 • проведення теоретичних та прикладних досліджень у галузі моделювання складних процесів і систем за експериментальними даними в умовах невизначеності;
 • розробка теорії та методів структурного аналізу і синтезу багатозв’язкових динамічних систем; 
 • розробка відповідного математичного забезпечення та інформаційних технологій для інтерактивних програмних систем розв’язання прикладних задач; 
 • координація досліджень з проблем моделювання в умовах невизначеності.
Прокрутити вгору