Найважливіші результати фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кібернетики, інформатики, біоекомедицини, теорії комп’ютерного навчання та досвід їх використання для вирішення актуальних задач в сфері економіки, промисловості та соціальній сфері опубліковані в фахових вітчизняних та іноземних виданнях.

Міжнародний Центр постійно видає Міжнародний науковий журнал «Control systems and computers» (УСиМ), який засновано у 1972 році, та Журнал «Кибернетика та обчислювальна  техніка», який засновано у 1965 році.

Головний редактор видань Директор Міжнародного Центру – Волков Олександр Євгенович

Тел.: +38 044 502-63-04 Email: director@irtc.org.ua

Регулярно видаються тематичні збірники наукових праць «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем», «Індуктивне моделювання складних систем», «Перспективні технології навчання та освітні простори».

Періодично видаються збірники праць міжнародних конференцій, які проводить Міжнародний Центр.

Видано ряд монографій:

 • Информационные технологии. Гриценко Владимир Ильич, Урсатьев Алексей Андреевич. Современные информационные технологии хранения данных и вычислений / Международний научно-учебный Центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины.-К: Наукова думка, 2017. – 250 с.
 • Гриценко В.І., Урсатьєв О.А «Сучасні інформаційні технологій зберігання даних та обчислень» / К.: Видавництво «Наукова думка», 2017. – 250 с.
 • Биологическая и медицинская кибернетика. Белов Владимир Михайлович, Котова Алина Борисовна. Здоровье человека: вызовы, методы, подходы./ Международный научно-учебный Центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины.-К: Наукова думка, 2017.- 132 с. ( Ум.друк. арк.. 8,00; Обл.-вид.арк. 8,5).
 • Бєлов В.М. Котова А.Б., «Здоров’я людини: виклики, методи, підходи». К.: «Наукова думка», 2017.– 132 с.
 • Биологическая и медицинская кибернетика. Файнзильберг Леонид Соломонович. Основы фазаграфии. Международний научно-учебный Центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины.-К: — Освита Украины, 2017. – 264 с. (Ум.друк. арк.15,34; Обл.-вид. арк. 10,56 ). – 500 пр. – ISBN 978-617-7480-31-9.
 • Файнзільберг Л.С. Основи фазаграфії. — Київ: Освіта України, 2017. – 264 с.
 • Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. “DATA MINING: ПОШУК ЗНАНЬ В ДАНИХ” / К.: Видавництво наукової літератури “Універсаріум”, 2016.- 452 с. (54,8 обл.-вид.арк.) ISBN 978-617-7393-22-0.

Книга знайомить читачів із сучасною технологією інтелектуального аналізу даних – Data Mіnіng. Data Mіnіng – це процес виявлення в «сирих» даних раніше невідомих, нетривіальних і практично корисних закономірностей. Обговорюються відмінності такого аналізу інформації від класичних статистичних методів та OLAP-систем. Детально розглядаються завдання, методи, сучасні програмно-інструментальні засоби й сфери застосування Data Mіnіng. Книга містить об’єктивний аналітичний огляд методів і програмних продуктів, що забезпечують процес Data Mіnіng. Описуються найбільш популярні інструментальні засоби Data Mіnіng. Знайомство з кожним методом проілюстроване прикладами розв’язку практичних завдань за допомогою програмно-інструментальних засобів. Значна роль в підручнику відводиться інтелектуальному аналізу даних у відкритому середовищі Інтернет – Web Mіnіng, Opinion Mining і обробці текстових документів – Text Mіnіng. Підручник призначений для студентів, інженерів і фахівців у сфері інтелектуального аналізу даних та машинного навчання.

 • Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Осадчий В.В., Прийма С.М. “Онтологічний аналіз у Web” : Монографія . — Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. — 407 с.(51,3 обл.-вид.арк.). ISBN 978-617-7346-27-1.

Монографію присвячено проблематиці розробки, дослідження та використання онтологій в розподілених застосуваннях. Проаналізовано моделі та методи подання онтологій, їх зв’язок з технологіями Semantic Web. В роботі розглядаються питання, пов’язані із здобуттям онтологічних знань з відкритих джерел Web, Wiki-ресурсів та природномовних документів. Аналізується роль онтологічного аналізу в інтелектуалізації пошукових систем,Web-сервісів та програмних агентів. Наводяться приклади застосування онтологічного аналізу в освіті й науці. Значна увага приділяється ролі онтологій для інтелектуального аналізу даних у Web. Робота орієнтована на аспірантів, дослідників та науковців, які займаються розробками в галузі розподілених інтелектуальних систем.

 • Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. “Семантичні технології: принципи та практики” / К.: Видавництво наукової літератури “Універсаріум”, 2016.- 314 с. ISBN 978-617-7156-95-5.

Монографія присвячена проблематиці створення інтелектуальних інформаційних систем. Розглянуті питання керування знаннями на основі технологій Semantic Web. У якості основного інструмента застосовується онтологічне моделювання знань. Аналізуються методи здобуття знань з ресурсів Web, Wiki-ресурсів та природомовних документів. Висвітлено засоби інтелектуалізації програмних агентів, пошукових систем та Web-сервісів. Запропоновано приклади застосування семантичних технологій у сфері інтелектуальних пошукових систем, е-медицини, е-комерції та е-навчання. Робота орієнтована на аспірантів, науковців та спеціалістів, які займаються дослідженням та розробками в галузі інтелектуальних систем та баз знань.

 • Edited by Illya Chaikovsky and Nataliia Sydorova “Coronary Artery Diseases»  (Published by in Tech –Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, March 2012, 332 p., ISBN 978-953-51-0238-0). (Під редакцією Іллі Чайковського та Наталії Сидорової «Ішемічна хвороба серця» (надруковано – Хорватія, м.Рієка, березень 2012 р, 332 с,(23,8 обл.-вид.арк.), ISBN 978-953-51-0238-0).
 • Ю.Р. Валькман, В.І. Гриценко, О.Ю. Рихальський «Модельно- параметричний простір. Теорія та застосування» (Київ, НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України»,2012 р.,190 с.

У монографії запропоновано та обґрунтовано теорію і практику побудови баз знань (БЗ) дослідників і проектувальників складних об’єктів. Для викладачів та студентів, інженерів-програмістів, конструкторів і проектувальників, науковців, студентів, аспірантів, які займаються науковою і проектною роботою в галузі створення інтелектуальних технологій дослідження складних систем.

 • Колос В.В., Каменева Т.М., Бєлов В.М., Некрасова І.М., Корчинська Т.І., Кифоренко С.І.,  Вовк М.І., Котова А.Б., та інші.          Колективна монографія «Особистість у єдиному освітньому просторі: організація, зміст та технологія освоєння», (Україна, м Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД,2011, 428 с. (52,8 обл.-вид.арк.), наклад -208 прим.,ISBN 978-966-191-083-5).
 • Тимашова Л.А., Тур Л.П., Лещенко В.А., Вовк Л.Б. «Моделі проектування та управліния логістикою віртуального підприємства» (Україна, Київ, ПП «Ательє «Поліграфічний комплекс»,2011р .,110 с. (8,4 обл.-вид.арк.), наклад -100 прим..,ISBN 978-966-1668-04-0).
 • Чайковський І., Прімін М., Недайвода І., Будник М. «Ішемічна хвороба серця». Розділ: «Магнітокардіологія в неекранованому просторі: електричний  образ серця, заснований на 2-х, 3-х проекціях, в порівнянні з оцінкою перфузії на основі  результатів ПЕТ».(Загреб, Хорватія, 1,6 обл.-вид.арк.).
 • В.В. Лазоришинец,  Г.А. Слабкий, А.С. Коваленко, В.И. Шатило, Е.Н. Кривенко, В.Г. Осташко, Р.И. Лихотоп  «Информатизация охраны здоровья и развитие телемедицинских технологий» (Коммунальное книжно-газетное издательство «Полісся», 2011г., 252 с. (14,65 уч.-изд.л..), тираж – 200 экзм., ISBN 978-966-655-560-4).
 • Тараненко Є.О., Кузьмук В.В., Коваленко О.С. «Частотно-хвильовий резонанс, поліморфна модуляція та паралелізм процесів функціонуровання в устаткуванні серії АТМ». (Україна, Черкаси, Видавництво «Маклаут», 2011 р., 178 с.(11,13 обл.-вид.арк.), наклад – 300 примірників, ISBN 978-966-220011-9).
 • Рамазанов С.К., Левашова Л.В., Степаненко О.П.,Тимашова Л.А., Закревський Й.Й., Резніков В.С.  «Інноваційні технології антикризового управління» (Варшава-Луганськ – Київ, надруковано –ФОП Котова О.В, 2011 р.,368 с. (23,05 обл.-вид.арк.), наклад -100 прим.,ISBN 978-617-509-130-2).

Монографія присвячена одній з найактуальніших проблем сучасної економіки: інноваційним інструментам антикризового управління підприємством. Автори адресують монографію сучасним менеджерам, керівникам підприємств, практичним працівникам консалтингових фірм, аналітикам, а також викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам.

 • О.О. Бакаєв, В.І. Гриценко, І.С. Сакунова „Імітаційні методи та моделі  дослідження  матеріальних  потоків логістичних систем”(Київ, видавництво «ЛОГОС», 2009 р., 212 с.).
 • Л.С. Файнзильберг “Информационные технологии обработки сигналов сложной формы. (Теория и практика)”. (Київ, видавництво “Наукова думка”, 2008 р., 385 с.)
 • Гриценко В.І, Котова А.Б., Вовк М.І., Кіфоренко С.І.,  Бєлов В.М. „Інформаційні технології в біології та медицині. Курс лекцій.”( Київ, видавництво  „Наукова Думка”, 2007 р., 384с.).
 • Д.В. Лебедев, А.И. Ткаченко  «Навигация и управление ориентацией малих космических аппаратов», (Київ, видавництво «Наукова думка».  2006 р., 299 с.).
 • В.І. Гриценко, О.А. Урсатьєв «Розподілені інформаційні системи   широкого застосування. Концепція. Досвід розробки і впровадження».  (Київ, видавництво «Наукова думка», 2006 р., 320 с.).
 • А.Д. Гольцев „Нейронные сети с ансамблевой  организацией.”  (Київ, видавництво „Наукова думка НАН України, 2005 р., ).
 • М.І.Шлезінгер. Перевидання  монографії  «Computation Imaging and Vision. Ten Lectures on Statistical and Structural. Pattern Recognition» російською мовою «Десять лекций по статистичному и структурному распознаванию образов». (Київ, «Наукова Думка», 2004 р. ).
 • В.И.Гриценко, С.П.Кудрявцева, В.В.Колос, Е.В.Веренич «Дистанционное обучение: теория и практика». (Київ, видавництво  «Наукова думка»,  2004 р., 375 с.).
 • В.И.Гриценко, М.И.Вовк, А.Б.Котова «Введение в архитектонику информационного пространства. Модели. Проблемы развития». (Київ „Наукова  Думка», 2003 р., 167 с.).
 • В.І. Гриценко, М.І. Вовк, А.Б.Котова, В.М. Белов, Л.М. Козак “Биоэкомедицина. Единое информационное пространство”. (Київ, Видавничий дім “Академперіодика”, 2001 р., 318 с).

 У видавничий діяльності розвивається така форма видань, як спільні монографії науковців Міжнародного Центру з науковцями  університетів на інститутів закордонних країн:

 • Дорош Н.В., Бойко О.В., Ілканич К.І., Заячківська О.С., Басалкевич О.Я., Єрмакова І.І., Дорош О.І. Мобільні медичні технології для персоналізованої медицини. Розвиток та модернізація медичної науки та практики: досвід Польщі та перспективи України: Колективна монографія. Т.1 Люблін: видавництво “Baltija Publishing”, 2017, с. 66-85.
 • Dorosh N.V., Boyko O.V., Ilkanych K.I., Zayachkivska O.S., Basalkevych O.Y., Yermakova I.I., Dorosh O.I. M-health technology for personalized medicine. Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol.1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017, pp. 66-85. (Обл.-вид. арк. 1,4)
 •  Kussul E., Baidyk T., Wunsch D.  “Neural Networks and Micro Mechanics”     (Куссуль Е.М., Байдик Т.Н., Ванш Дональд «Нейронні мережі та мікромеханіка», США, видавництво «Spring», 2009 р.).
 • Baidyk T., Kussul E. “Redes neuronals, vision computacional and  micromecanica” (Байдик Т.М., Куссуль Е.М. «Компютерний зір та мікромеханіка», видавництво «ІТАСА» – UNAM (Національний автономний університет Мексики,   2009  р.
 • Савченко І.О., Годлевський Л.С., Даірбеков О.Д., Байзак У.О., Коваленко О.С. та інші «Телемедичні технології в системі охорони здоров’я»,  видавництво Південно-Казахської  медичної академії,  (Казахстан, м. Шимкент).
Прокрутити вгору