18.09.23
Конкурс на здобуття грантів

НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на 2024-2025 рр.
 Розпорядження Президії НАН України від 14.09.2023 №442 “Про організацію в 2023 р. конкурсу на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки”
Постанова Президії НАН України від 30.05.2018 №183 “Про затвердження Положення про гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки” (із змінами)

З метою підтримки молодих науковців установ НАН України,які мають вагомі наукові результати, виявлення перспективних наукових керівних кадрів, а також для підтримки наукових досліджень, що спрямовані на створення нових технологій, матеріалів, іншої наукоємної продукції:

Оголосити з 18 вересня 2023 р. конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі – гранти) на період 2024-2025 рр.

Конкурс провести відповідно до Положення про гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, затвердженого постановою Президії НАН України від 30.05.2018 №183 (із змінами) (далі – Положення).

При проведенні конкурсу перевага надається роботам, спрямованим на підвищення безпеки та боєздатності України та її відновлення у воєнний та повоєнний періоди.

Науковим установам НАН України необхідно до 27 жовтня 2023 р. забезпечити подання до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – Комісія) (тел. (044) 239-6451, e-mail: nmnasu@gmail.com) необхідних документів, передбачених Умовами проведення у 2023 р. конкурсу наукових проєктів на здобуття грантів та вимог щодо оформлення наукового проєкту.

Умови проведення у 2023 р. конкурсу наукових проєктів на здобуття грантів НАН України та вимоги щодо оформлення наукового проєкту для участі в конкурсі

1. До участі у конкурсі допускаються колективи молодих вчених, виконавці яких станом на 1 січня 2024 року мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня віком до 35 років включно або мають науковий ступінь доктора наук віком до 40 років включно.

2. Молодий вчений може бути учасником не більше ніж двох наукових проєктів, що беруть участь у конкурсі, за умови, що тематика проєктів має різні спрямування і вони не пов’язані між собою. При цьому молодий вчений може бути керівником лише одного наукового проєкту на здобуття гранту.

3. Керівник наукового проєкту повинен мати ступінь доктора філософії / кандидата наук чи доктора наук, мати досвід участі в міжнародних чи закордонних проєктах не менше двох років та/або аналогічний період стажування в провідних наукових центрах за кордоном та/або вагомі наукові результати, підтверджені публікаціями в провідних міжнародних та/або іноземних виданнях.

4. Термін реалізації наукових проєктів-переможців конкурсу – до 2 років.

5. Для участі у конкурсі всім учасникам необхідно заповнити електронну форму молодого вченого НАН України, яка розміщена за посиланням: https://forms.gle/pW4ZNYWoM4rSThct8.

Анкета молодого вченого НАН України Характеристику (CV)

У разі заповнення молодим вченим зазначеної форми в 2023 р. та відсутності оновленої інформації заповнювати форму не потрібно. У випадку зміни посади, здобуття наукового ступеня чи вченого звання, участі у нових конкурсних, грантових чи стипендіальних формах підтримки тощо необхідно заповнити нову форму молодого вченого НАН України.

6. Науковий проєкт подається для участі у конкурсі шляхом подання запиту на відкриття наукової роботи згідно з Додатком 5 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 (із змінами) (далі – Запит) і заповнення Google-форми наукового проєкту (далі – Подання).

6.1. Запит формується в системі РІТ НОД НАН України. Інструкції щодо оформлення Запиту розміщені за посиланням: https://tema-ndr.nas.gov.ua/Content/_web_doc/rit_tmp.html

РІТ НОД НАН України Інструкції щодо оформлення Запиту

При формуванні планової калькуляції кошторисної вартості наукового проєкту в системі РІТ НОД НАН України взяти до уваги, що:
– прямі витрати за грантом не можуть складатись лише із заробітної плати та нарахувань на оплату праці;
– накладні витрати мають становити не більше 10 % від обсягу заробітної плати;
– комунальні витрати можливі лише в межах накладних витрат.

6.2. Формування Подання на здобуття гранту відбувається шляхом заповнення відповідної форми за таким посиланням: https://forms.gle/YGHfwQwRGRgSqshu5.

Форма Подання на грант НАН України

Подання обов’язково має містити:
– витяг з протоколу засідання вченої ради наукової установи НАН України з підтримкою наукового проєкту для участі у конкурсі на здобуття грантів НАН України, відсканований в pdf-форматі з підписами і печаткою.
– анкету до наукового проєкту у doc-форматі.

Анкета наукового проєкту у doc-форматі

– анотацію наукового проєкту у doc-форматі українською і англійською мовами. Анотація наукового проєкту має містити список публікацій керівника і виконавців за останні 5 років за тематикою наукового проєкту;

Анотація наукового проєкту у doc-форматі

– перелік місць роботи (стажування) в закордонних наукових центрах та/або перелік міжнародних проєктів, у яких брав участь керівник наукового проєкту. У разі відсутності зазначеного переліку вважатиметься, що молодий вчений за кордоном не працював (стажувався) і участі в міжнародних проєктах не брав.

Перелік місць роботи (стажування) в закордонних наукових центрах, участь у міжнародних проєктах керівника наукового проєкту (у doc-форматі)

7. Після оформлення та заповнення Запиту і Подання необхідно проінформувати про це Комісію, надіславши відповідне повідомлення на електронну адресу: nmnasu@gmail.com. Комісія здійснює їхню перевірку і реєстрацію.

8. Зареєстрований Запит, надрукований у двох примірниках, підписує керівник наукової установи. Один примірник Запиту має зберігатися в цій установі, а інший – разом із підписаними документами Подання необхідно надсилати до Комісії (01601, Київ 30, вул. Володимирська, 54, Комісія по роботі з науковою молоддю (кім. 421), тел. (044) 2396451, e-mail: nmnasu@gmail.com).

9. Наукові проєкти на здобуття грантів направляються для конкурсного відбору та проведення експертної оцінки у відповідні секції НАН України. Перевага має надаватись роботам, спрямованим на підвищення безпеки та боєздатності України та її відновлення у воєнний та повоєнний періоди. При підготовці висновків експерти керуються критеріями, визначеними експертною анкетою. Наукові проєкти, які отримали найвищу експертну оцінку, мають бути оцінені шляхом заслуховування презентаційних доповідей їх керівників перед конкурсними комісіями відповідних секцій та/або на засіданнях Бюро відділень НАН України. За результатами роботи конкурсних комісій до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України подаються рейтингові списки наукових проєктів, що були подані до відповідної секції НАН України.

10. За додатковими консультаціями щодо оформлення Запиту та роботи в системі РІТ НОД НАН України звертатися до служби супроводу РІТ НОД НАН України (тел.: (044) 5267459, e-mail: rit.nod.support@nas.gov.ua) та до вченого секретаря Сектору фізико-технічних і математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України Беспалова Сергія Анатолійовича (тел.: (044) 2349302).

За консультацією із загальних питань звертатись до секретаря Комісії Дуброви Олександра Євгеновича, тел.: (044) 2396451, e-mail: nmnasu@gmail.com.

Прокрутити вгору